Vedtægter

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

§ 1. Navn og hjemsted

 

Støtteforeningens navn er “Cafe Rusfri’s Venner,” og foreningen har hjemsted i Randers kommune.

 

 

§ 2. Formål

 

Foreningens formål er støtte til Cafe Rusfri i Randers både af økonomisk og anden art. Den økonomiske støtte forudses at ske, dels gennem tegning af medlemskaber med kontingentbetaling, dels gennem ansøgninger til private fonde, kommune, regioner, m.v. om økonomisk eller anden bistand. Anden støtte forudses at bestå i al slags logistisk hjælp, som måtte være gavnlig for den daglige drift af cafeen: hjælp til at hverve frivillige, hjælp til afholdelse af aktiviteter, hjælp til oplysning om cafeen m.m.  

 

 

§ 3. Medlemskab 

STK. 1.

 

Alle kan blive medlem af foreningen. Et års medlemskab kan tegnes mod betaling af kr. 50,-

 

STK. 2. 

 

Medlemmer er pligtige til at holde foreningen oplyst om post eller e-mailadresse således, at indkaldelse til general-forsamling m.v. kan fremsendes. 

 

 

§ 4. Generalforsamling 

 

STK. 1. 

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle spørgsmål. Vedtagelser sker ved stemmeflertal, dog gælder der særlige regler ved vedtægtsændringer og opløsning af foreningen (§ 8 og §9) 

 

STK. 2.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar. Den indkaldes til medlemmerne via e-mail med mindst en måneds varsel, samt løbende opslag på et iøjefaldende sted i cafeen samt på vores Facebook-gruppe og hjemmeside. 

 

STK. 3. 

 

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

 

 • Valg af dirigent, referent og stemmetæller(e)

 • Formanden aflægger bestyrelsens beretning

 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 • Fastsættelse af kontingent

 • Behandling af indkomne forslag

 • Valg af formand (Ulige år)

 • Valg af kasserer (Lige år)

 • Valg af sekretær (Lige år)

 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (En i lige år og en i ulige år)

 • Valg af 2 suppleanter (Hvert år)

 • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant (Hvert år)

 • Eventuelt

 

 

STK. 4.  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag, såvel som revideret regnskab, fremlægges til gennemsyn for medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.  

 

STK. 5. 

 

Stemmeberettigede er registrerede medlemmer som er clean og ædru. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

STK. 6. 

 

Ingen kan vælges til noget hverv uden skriftligt samtykke.

 

 

§ 5 . Ekstraordinær Generalforsamling

 

STK. 1.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af de registrerede medlemmer kræver det. Indkaldelse fra medlemmerne kræver en skriftlig begrundelse, der samtidig udgør dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. 

 

STK. 2. 

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, efter samme regler som ved enhver ordinær generalforsamling, og afholdes senest 3 uger efter begæringen fra melemmerne er i hænde. 

STK. 3.

Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære.

§ 6. Bestyrelsen

STK. 1. 

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De 5 medlemmer er valgt for to-årige perioder på skift. 

 

STK. 2.

For at være valgbar til bestyrelsen kræves det mindst, at man har været clean/ædru i 6 måneder, og at man er medlem af Cafe Rusfri’s Venner og kommer jævnligt i Cafe Rusfri. 

 

 

STK. 3.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen

 

 

STK. 4.

 

Bestyrelsen holder møde når formanden, eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, dog mindst 1 gang i kvartalet. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med angivne dagsorden. Indkaldelsen bør ske med 14 dages varsel. Sekretæren udfærdiger et referat af mødet, hvoraf samtlige beslutninger fremgår. 

 

 

STK. 5.

Bestyrelsesmøderne er åbne for medlemmer, men kan lukkes ved behandling af personspørgsmål.

STK. 6.

 

Beslutninger træffes ved alm. stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

 

STK. 7. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelses-medlemmer er til stede. 

 

 

STK. 8.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem pga. f.eks. udeblivelser uden afbud, tilbagefald eller uvillighed. Eksklusionen skal være enstemmig. Den implicerede har ingen stemmeret. Beslutningen skal forelægges til godkendelse på den førstkommende generalforsamling.

 

 

STK. 9.

Når personers opførelse m.m. tages op i bestyrelsen skal det behandles i fortrolighed således, at alle sider kan belyses i en åben debat uden videregivelse af oplysninger. 

 

 

 

STK. 10.

Suppleanterne kan indkaldes, såfremt der er brug for ekstra hjælp, eller såfremt et bestyrelsesmedlem vælger at træde ud at bestyrelsen i valgperioden.  

 

 

§ 7. Tegningsret, økonomiske dispositioner og hæftelse 

 

STK. 1. 

Foreningen tegnes ud ad til af formanden, hvis underskrift forpligtiger foreningen.

 

STK. 2. 

Foreningens formue er anbragt på 2 kontoer i Sparekassen Kronjylland, Randers. En nemkonto og en særskilt konto med tilhørende mastercard. Begge kontoer er tilknyttet netbank, så der kan ses kontoudtog og betales regninger.

 

 

STK. 3. 

Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller to bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue og tegne foreningen i økonomiske anliggender. Bestyrelsen skal underrette banken herom. Der skal vedlægges legitimation i form af pas og sygesikringsbevis.

 

 

STK. 4. 

 

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for cafeens tilskud medmindre et tilbagebetalingskrav er opstået ved retsstridig handling.

 

 

§ 8. Regnskab og revision 

 

STK. 1.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret

 

 

§ 9. Vedtægtsændringer 

 

STK. 1.

Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt afgivne stemmer på generalforsamlingen for at kunne træde i kraft. 

 

 

§ 10. Opløsning af foreningen 

 

STK. 1.

 

Ved foreningens opløsning tilfalder eventuelle midler ubeskåret Cafe Rusfri. 

 

 

Vedtaget den 21. oktober 2013

Ændring foretaget den 8. marts 2014

Ændring foretaget den 31. marts 2015

Ændring foretaget den 12. januar 2016

Ændring foretaget den 30. januar 2018. 

Ændring foretaget den 29. september 2020.