http://proxy.conventus.dk/kalender/ical.php?forening=15225&bruger=135214&key=oxmeICk8GmeLQgT5KkqPXJ3FATmF4LFi
top of page

Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

 

Foreningens navn er “Cafe Rusfri’s Venner,” og foreningen har hjemsted i Randers kommune.

 

 

§ 2. Formål

 

Foreningen driver i tæt partnerskab med Rusmiddelcenter Randers en cafe for borgere, der har valgt at leve et rusfrit liv. I cafeen tilbyder vi hjælp, støtte og omsorg til mennesker der har udfordringer i livet, og som ønsker at blive hjulpet gennem hjælp til selvhjælp. Vi tilbyder og inddrager mennesker i socialt samvær og et aktivt fællesskab, hvor den enkelte er accepteret og respekteret som den man er. 

Foreningen hjælper til med den daglige drift af cafeen, afholder arrangementer og foredrag, søger fondsmidler, indhenter støtte til foreningen gennem oplysning om foreningen og tegning af medlemskaber og kontingent-betaling. 

 

 

§ 3. Organisering

 

STK 1. 

 

Foreningen har indgået en skriftlig aftale med Rusmiddel-center Randers omkring vores gensidige rettigheder og forpligtigelser overfor hinanden i forbindelse med driften af cafeen. 

 

STK 2.

 

Rusmiddelcentret står for matriklen, dvs. betaling  af husleje, el, vand, varme og renovation. Det er også dem der afholder udgifterne til medarbejderne. 

 

STK 3. 

Begge parter deltager ved ansættelse af nye medarbejdere.

 

STK 4. 

Cafe Rusfri's Venner vil fremover afholde et møde med rusmiddelcentres leder og ansatte hver 3. måned for at styrke samarbejdet og støtte hinanden i driften af cafeen. 

 

STK 5. 

Cafe Rusfri's Venner vil oprette et driftsudvalg bestående af formand, næstformand og de 2 ansatte fra Randers Rusmiddelcenter, som kan støtte hinanden i driften af cafeen. 

 

STK 6. 

Der skal afholdes husmøde mindst hver 6 uge. 

 

§ 4. Medlemskab 

STK. 1.

 

Alle kan blive medlem af foreningen. Et medlemskab kan tegnes for et år af gangen mod betaling af et beløb, der kan fastsættes på den årlige generalforsamling. 

 

STK 2. 

 

Medlemmer er pligtige til at holde foreningen oplyst om post eller e-mailadresse således, at indkaldelse til generalforsamling m.v. kan fremsendes. 

 

 

§ 5. Generalforsamling 

 

STK 1. 

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle spørgsmål. Vedtagelser sker ved stemmeflertal, dog gælder der særlige regler ved vedtægtsændringer og opløsning af foreningen (§ 8 og §9) 

 

STK 2.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1 kvartal. Den indkaldes til medlemmerne via e-mail med mindst en måneds varsel, samt løbende opslag på et iøjefaldende sted i cafeen samt på vores Facebook-gruppe og hjemmeside. 

 

STK 3. 

 

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

 

-   Valg af dirigent, referent og stemmetæller(e)

-   Formanden aflægger bestyrelsens beretning

-   Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

-   Fastsættelse af kontingent

-   Behandling af indkomne forslag

-   Valg af formand (Ulige år)

-   Valg af næstformand (Lige år)

-   Valg af kasserer (Lige år)

-   Valg af sekretær (Lige år)

-   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

    (En i lige år og en i ulige år)

-   Valg af 2 suppleanter (Hvert år)

-   Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant (Hvert år)

-   Eventuelt

 

 

STK 4.  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag, såvel som revideret regnskab, fremlægges til gennemsyn for medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.  

 

STK 5. 

 

Stemmeberettigede er registrerede medlemmer som er clean og ædru. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

STK 6. 

 

Ingen kan vælges til noget hverv uden skriftligt samtykke.

 

§ 6 . Ekstraordinær Generalforsamling

STK 1.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af de registrerede medlemmer kræver det. Indkaldelse fra medlemmerne kræver en skriftlig begrundelse, der samtidig udgør dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. 

STK 2. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, efter samme regler som ved enhver ordinær generalforsamling, og afholdes senest 3 uger efter at begæringen fra medlemmerne er i hænde.  

 

STK 3. 

Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære.

§ 7. Bestyrelsen

STK 1. 

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De 5 medlemmer er valgt for to-årige perioder på skift. 

 

STK 2.

For at være valgbar til bestyrelsen kræves det mindst, at man har været clean/ædru i 6 måneder, og at man er medlem af Cafe Rusfri’s Venner og kommer jævnligt i Cafe Rusfri. 

 

 

STK 3.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen

 

 

STK 4.

 

Bestyrelsen holder møde når formanden, eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, dog mindst 1 gang i kvartalet. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med angivne dagsorden. Indkaldelsen bør ske med 14 dages varsel. Sekretæren udfærdiger et referat af mødet, hvoraf samtlige beslutninger fremgår. 

 

 

STK 5.

Bestyrelsesmøderne er lukkede, men bestyrelsen kan til enhver tid modtage gæster. 

 

 

STK 6.

 

Beslutninger træffes ved alm. stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

 

STK 7. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelses-medlemmer er til stede. 

 

 

STK 8.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem pga. f.eks. udeblivelser uden afbud, tilbagefald eller uvillighed. Eksklusionen skal være enstemmig. Den implicerede har ingen stemmeret. Beslutningen skal forelægges til godkendelse på den førstkommende generalforsamling.

 

 

STK 9.

Når personers opførelse m.m. tages op i bestyrelsen skal det behandles i fortrolighed således, at alle sider kan belyses i en åben debat uden videregivelse af oplysninger. 

 

STK 10.

Suppleanterne kan indkaldes, såfremt der er brug for ekstra hjælp, eller såfremt et bestyrelsesmedlem vælger at træde ud at bestyrelsen i valgperioden.  

 

STK 11.

Bestyrelsen kan indgå sponsoraftaler og modtage gaver til foreningen. 

STK 12. 

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte underudvalg og projektgrupper.

 

§ 8. Tegningsret, økonomiske dispositioner og hæftelse 

 

STK. 1. 

Foreningen tegnes ud ad til af formanden, hvis underskrift forpligtiger foreningen.

 

STK. 2. 

Foreningens formue er anbragt på 2 kontoer i Sparekassen Kronjylland, Randers. En nemkonto og en særskilt konto med tilhørende mastercard. Begge kontoer er tilknyttet netbank, så der kan ses kontoudtog og betales regninger.

 

 

STK. 3. 

Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller to bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue og tegne foreningen i økonomiske anliggender. Bestyrelsen skal underrette banken herom. Der skal vedlægges legitimation i form af pas og sygesikringsbevis.

 

 

STK. 4. 

 

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for cafeens tilskud medmindre et tilbagebetalingskrav er opstået ved retsstridig handling.

 

 

§ 9. Regnskab og revision 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret

 

 

§ 10. Vedtægtsændringer 

 

Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt afgivne stemmer på generalforsamlingen for at kunne træde i kraft. 

 

 

§ 11. Opløsning af foreningen 

Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue og aktiver tilfalde et eller flere sociale projekter i Randers Kommune, hvis formål ligger tæt op af foreningens eget. Det sker efter generalforsamlingens nærmere beslutning.

 

 

Vedtaget den 21. oktober 2013

Ændring foretaget den 8. marts 2014

Ændring foretaget den 31. marts 2015

Ændring foretaget den 12. januar 2016

Ændring foretaget den 30. januar 2018. 

Ændring foretaget den 29. september 2020.

Ændring foretaget den 07. november 2023

CAFE RUSFRI

- For dig der har taget et valg

bottom of page