Om Støtteforeningen / Vedtægter

Vedtægter for Cafe Rusfri's Venner

 
§ 1 Navn og hjemsted
 
Støtteforeningens navn er "Cafe Rusfri's venner", og foreningen har hjemsted i Randers kommune.
 
 
 
 § 2 Formål
 
Foreningens formål er støtte til Cafe Rusfri i Randers både af økonomisk og anden art. Den økonomiske støtte forudses at ske, dels gennem tegning af medlemsskaber med kontingentbetaling, dels gennem ansøgninger til private firmaer, fonde, kommune, regioner, m.v. om økonomisk eller anden bistand. Anden støtte forudses at bestå i al slags logistisk hjælp, som måtte være gavnlig for den daglige drift af cafeen; hjælp til at hverve frivillige, hjælp til afholdelse af aktiviteter, hjælp til oplysning om cafeen m.m.  
 
 
 
 § 3 Medlemsskab
 
Stk. 1.
 
Alle kan blive medlem af foreningen. Et års medlemsskab kan tegnes mod betaling af kr. 50,-
 
 
Stk 2.
 
Medlemmer er pligtige til at holde foreningen oplyst om post eller e-mailadresse således, at indkaldelse til generalforsamling m.v. kan fremsendes.
 
 
 
 § 4 Generalforsamling
 
Stk. 1.
 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle spørgsmål. Vedtagelser sker ved stemmeflertal, dog gælder der særlige regler ved vedtægtsændringer og opløsning af foreningen. (§ 8 og §9)
 
 
Stk. 2.
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar. Den indkaldes til medlemmerne via e-mail med mindst en måneds varsel, samt løbende opslag på et i øjefaldende sted i cafeen samt på vores Facebookgruppe og hjemmeside. 
 
 
Stk. 3.
 
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller(e)
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand (ulige år)
 7. Valg af kasserer (lige år)
 8. Valg af sekretær (lige år)
 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (En i lige år, en i ulige år)
 10. Valg af to suppleanter (Hvert år)
 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 12. Eventuelt
  
Stk 4.
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
Indkomne forslag, såvel som revideret regnskab, fremlægges til gennemsyn for medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.   
 
 
Stk. 5
 
Stemmeberettigede er registrerede medlemmer som er clean og ædru. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde
 
 
Stk. 6
 
Ingen kan vælges til noget hverv uden skriftligt samtykke.
 
 
 
§ 5 Ekstraordinær Generalforsamling
 
Stk. 1.
 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af de registrerede medlemmer kræver det. Indkaldelse fra medlemmerne kræver en skriftlig begrundelse, der samtidig udgør dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.
 
 
Stk. 2
 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, efter samme regler som ved enhver ordinær generalforsamling, og afholdes senest 3 uger efter at begæringen fra medlemmerne er i hænde.
 
 
Stk. 3.
 
Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære.   
 
 
 
§6 Bestyrelsen 
 
Stk. 1.    
 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De 5 medlemmer er valgt for to-årige perioder på skift.
 
Stk. 2.
 
For at være valgbar til bestyrelsen kræves der mindst, at have været clean/ædru i 6 måneder, og at man er medlem af foreningen "Cafe Rusfri's venner" og kommer jævnligt i Cafe Rusfri.
 
 
Stk. 3.
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
 
 
Stk. 4.
 
Bestyrelsen holder møde når formanden, eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, dog mindst 1 gang i kvartalet. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med angivne dagsorden. Indkaldelsen bør ske med 14 dages varsel. Sekretæren udfærdiger et referat af mødet, hvoraf samtlige beslutninger fremgår.   
 
 
Stk. 5.
 
Bestyrelsesmøderne er åbne for medlemmer, men kan lukkes ved behandling af personspørgsmål.
 
Stk. 6.
 
Beslutninger træffes ved alm. stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 
Stk. 7.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
 
 
Stk. 8.
 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem pga. f.eks. udeblivelser uden afbud, tilbagefald eller uvillighed. Eksklusionen skal være enstemmig. Den implicerede har ingen stemmeret. Beslutningen skal forelægges til godkendelse på den førstkommende generalforsamling.
 
 
Stk. 9.
 
Når personers opførelse m.m. tages op i bestyrelsen skal det behandles i fortrolighed således, at alle sider kan belyses i en åben debat uden videregivelse af oplysninger.
 
 
Stk. 10.
 
Suppleanterne kan indkaldes, såfremt der er brug for ekstra hjælp, eller såfremt et bestyrelsesmedlem vælger at træde ud af bestyrelsen i valgperioden.  
 
 
 
§ 7 Regnskab og revision
 
 
Stk. 1.
 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret
 
 
Stk. 2.
 
Bestyrelsen administrerer kontingentindtægter og alt anden økonomi i foreningen.
 
 
 
§ 8 Vedtægtsændringer
 
Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt afgivne stemmer på generalforsamlingen forat kunne træde i kraft.
 
 
 
§9 Opløsning af foreningen
 
Ved foreningens opløsning tilfalder eventuelle midler ubeskåret Cafe Rusfri.
 
 
Vedtaget den 21. oktober 2013
Ændring foretaget den 8. marts 2014
Ændring foretaget den 31. marts 2015
Ændring foretaget den 12. januar 2016
Ændring foretaget den 30. januar 2018.
 
 
Cafe Rusfri | CVR: 35 30 68 89 | Gl. Hadsundvej 1A, 8900 Randers  | Tlf.: 93 85 01 33 | caferusfri@gmail.com